زجرنامه‌ی يکی از شقايق‌های لِه‌شده‌ی ايران (قربانی تجاوز در زندان)

gooya news
نام من بهار است، بهار است و از گل می نويسم ، اما گلهای پر پر. از سبزه می نوسم و از جوانه، اما جوانه های له شده، در زير لگد مال نفرت، نفرت زشت خويان از زيبايی و از هر چه که زيباست، نفرت مزدوران از حق و حق خواهی و حق جويی. از نامرد می نويسم.

بيست و هشت ساله ام، نامم بهاره مقامی است و ديگر هيچ چيزی برايم باقی نمانده که بخواهم به اميد آن نامم را پنهان کنم. همه آنهايی که روزی برايم مهم بودند را از دست داده ام، اقوام و دوستان، آشنا و همسايه، همکار و هم قطار ، همه و همه را از دست داده ام. همه چيزم را نامردان نامردانه ربودند، زندگيم را. حال که جلای وطن کرده ام، می خواهم برای يک بار هم که شده، دردم را با کسی قسمت کنم. از همه دوستان ديگری هم که سرنوشت دردناکی چون من داشته اند می خواهم که بنويسند. بنويسند که بر آنها چه گذشته. اگر هم از بيم جان يا آبرو نمی توانند اسمشان را بگويند، با اسم مستعار بنويسند. بنويسند تا تاريخ بداند که بر نسل ما چه گذشت، بر نسل غم. تا آيندگانی که در آزادی در ايران زندگی خواهند کرد بدانند که اين آزادی به چه قيمتی به دست آمده، به بهای چه جانهای سوخته، چه اميدهای بر باد رفته، چه کمر های شکسته و زانوان خميده.

کمر پدرم شکست وقتی فهميد. خرد شد. مادرم يک شبه انگار صد سال پير شد. برادرم، برادرم که هنوز هم روی آنرا ندارم که به صورتش نگاه کنم، و او هم نگاهم نميکند تا مرا بيش از اين نيازارد. انگار مرديش را از او گرفتند وقتی فهميد. از مرد بودن خودش هم بيزار شد وقتی فهميد، که نامردهايی هستند که از مردی فقط نرينگی را دارند. ناموس و عنف و شرف و نجابت و عصمت و حيا برايشان بی معنيست. من معلم اول دبستان بودم، به غنچه های کشورم خواندن و نوشتن ياد می دادم، ياد می دادم «بابا آب داد»، «آن مرد می آيد»، «آن مرد نان دارد». مرد برايم آن نان آور مهربان بود. او که منتظر بودم بيايد. حال برايم چهره اش عوض شده، خشماگين و در هم کشيده از هوس کور، بوی تعفن عرقش يک لحظه هم از خاطرم نميرود. هميشه ترسم از اين است که بيايد، نيمه شبها با ترس آمدنش از خواب می پرم. با کوچکترين صدايی همه وجودم به لرزه می افتد و قلبم به تپش می افتد، مبادا بيايد؟ هر لحظه آماده فرارم، شبها را با چراغ روشن به روز می رسانم و روز ها را با اشک و آه به شب.

خانه مان در کارگر شمالی بود. با برادرم به سمت مسجد قبا رفته بوديم که دستگيرم کردند. زدند و بردند و داغان کردند، به قول حافظ همان طور که ترکان خوان يغما را. بعضی ها دستشان شکست، بعضی ها پايشان، بعضی ها کمرشان. بعضی ها هم مثل من روحشان، خرد و خمير شد. له شدم. انگار انسان بودنم از من گرفته شد. بهار بودم، مرده ام حالا، شقايق له شده ام.

از کسانی که اين نامه را می خوانند می خواهم، که اگر کسی را می شناسند که مثل من قربانی تجاوز نامردان شده، با او مهربانتر باشند، همدرد باشند. بدبختی من و امثال من اين است که در فرهنگ ما تجاوز فقط ضربه به يک فرد نيست، به کل خانواده يا حتی خاندان اوست. فردی که قربانی تجاوز شده دردش با گذشت زمان التيام نمی پذيرد، بلکه با هر نگاه پدرش داغش تازه می شود، با هر قطره اشک مادرش، قلبش از نو ميشکند. فاميل و دوست و همسايه که هيچ. همه با آدم قطع رابطه می کنند. خانه مان را مجبور شديم مفت بفروشيم و برويم به کرج. اما آنجا هم دوام نياورديم. مأموران که سريع آدرس خانه جديدمان را پيدا کردند. زير نظرمان داشتند. می آمدند سر کو چه مان می ايستادند، پدرم که رد می شد پوزخند می زدند. همه چيز را گذاشتيم و جلای وطن کرديم. پدر و مادرم سر پيری آواره کمپ پناهندگی شده اند. به جرأت می توانم بگويم که درد فرهنگی پس از تجاوز بارها و بارها بدتر و شديد تر از درد جسمی آن بود. خيلی ها وقتی که در مورد تجاوز می شنوند می خندند، قسم به هر چه که برايتان عزيز است، خنده دار نيست. رنج و عذاب يک خانواده ساده، بی آبرو شدن يک دختر يا پسر جوان، هتک حرمت از عشق خنده دار نيست. آنها که تجاوز می کردند می خنديدند، سه نفر بودند. هر سه ريشو و کثيف، بد لهجه و بد دهن. به همه فاميلم فحش می دادند، با اينکه خودشان ديدند باکره ام به من تهمت فاحشگی زدند و مجبورم کردند زيرش را امضا کنم. ديگر خجالت نمی کشم که اين را بگويم، برايم قبحش را از دست داده که هيچ به آن افتخار هم می کنم: گفتند جنده. گفتند جنده امضا کن. گفتم من معلمم. امضا نمی کنم. گفتند ما سه تا شاهد عادل داريم که ديده اند تو يک شب با سه نفر خوابيده ای. گفتم من هم بيش از سی تا شاهد دارم که معلمم، اگر حالا کارم به اينجا کشيده شده تقصير شماست. پوزخند زدند که خب برايت بد نشد، از حالا به بعد درآمدت کلی بالا می رود. ناموس برايشان تا اين حد بی معنا بود، نجابت تا اين حد پوچ. نديده بودند، نداشتند. همه زنها برايشان جنده بودند، زن که هيچ، به مرد ها هم رحم نمی کردند. انسان نبودند، در اثر کمبود و عقده، به جانوارن منحرفی تبديل شده بودند که جز به کثافت کشيدن همه زيباييها کاری بلد نبودند. می بينم مردم گاهی به خواهر و مادر اينها فحش ميدهند، اين جانورانی که من ديدم به خواهر و مادر خودشان هم رحم نمی کنند، خدا به داد آن بيچارگان برسد که بايد عمری را با اين درنده خويان بدصفت سر کنند. دندانهای جلويم شکست، شانه ام از جا در رفت، زنانگی ام ويران شد. می دانم که ديگر هيچ گاه قادر نخواهم بود مردی را دوست بدارم، هيچ گاه نخواهم توانست با مردی صميمی و نزديک باشم و به او اعتماد کنم. می دانم که سرزمينم مردان غيور درد آشنا هم زياد دارد، اما برای من ديگر مرد و نامرد يکی شده است. زندگيم ديگر به عنوان يک زن به پايان رسيده، انگار مرده متحرکی بيش نيستم. اما می نويسم، می نويسم تا زنده بودنم را پس بگيرم. می نويسم معلم بودم ، جنده شدم، حالا هم نويسنده ام. می نويسم بهار بودم، با اينکه خزان شدم حالا زيباترم. جنده زيبايم، بی آبروی محله مان شدم، معلم بی کلاس شدم، مسخره خاص و عام شدم، محکوم به تنهايی شدم، آغشته به کثافت ظالم شدم، گيسو بريده و شکسته دست و خونين چهره مزدوران جمهوری اسلامی شدم، پس افتخار می کنم که جنده آزاديم . می دانم که من تنها نيستم، صدايشان را ميشنيدم، در بند های مجاور، وقتی که مثل يک جسد بی جان و بی مصرف روی زمين افتاده بودم ميشنيدم که نامرديشان را بارها به نمايش گذاشتند. از همه هم دردانم ميخواهم که بنويسند، دردشان را هر جوری که می توانند فرياد بزنند، چون اين از همان دردهاييست که به قول هدايت مثل خوره روح آدم را ميخورد. بگذاريد بيرون بيايد، بگذاريد همه بدانند. بدانيد که تنها نيستيد، مثل من و شما بسيار است، ما همه در اين درد شريکيم.

اين زجر نامه طولانی تر از اين هاست، اما برای حالا آن را با يک حرف به پايان ميبرم، روی صحبتم با شخص آقای خامنه ايست: تو که خودت را پدر همه ملت ميدانی، من دختر ايران زمين بودم، پسران تو به من تجاوز کردند. تقاص عصمت من را چه کسی خواهد پرداخت؟

بهاره مقامی
فروردين ۸۹، آلمان

Advertisements

بیان دیدگاه

دسته Uncategorized

جنجال انتشار ويديوي تائيد نشده اي از دو قرباني تجاوز در اينترنت

iranianuk

امروز 17 فروردين 89 ، فيلمي در شبكه هاي اجتماعي دست به دست ميشود در حدود يك دقيقه كه صحنه هولناكي را بر دو نفر به طور نا واضح نشان ميدهد و چند فحش رد و بدل ميشود و آنرا به عنوان سند جنايت رژيم در زندان نمايش داده اند . چند نكته دارد اولا مكان به نظر پاركينگ عمومي يك ساختمان است كه از شواهد امر بر ميايد صاحبان آنهم شهروندند چرا كه دنبال كليد پاركينگ ميگردند . ديگر آنكه شخصي با لباس فرو و كاور اورژانس كشور ديده ميشود كه در زندان محال است و سوم اينكه صداي زن و بچه ميايد در محيط . آنكه اين صحنه چگونه پديد آمده ، آنها كيستند و محيط كجاست در درجه دوم اهميت است 

به نظر میاد که فیلم منتشر شده سندی بر تجاوز نیست بلکه نشون دهنده اصابت گلوله به بدن مصدومین هست

بیان دیدگاه

دسته Uncategorized

مرتضی مردیها،استاد دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شد

مرتضی مردیها،استاد دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شد
خبرگزاری هرانا – مرتضی مردیها،استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی از این دانشگاه اخراج شد.به گزارش فرارو؛ این استاد دانشگاه صبح دیروز حکم اخراجی خود از دانشگاه را دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، این استاد دانشگاه پیش از این از سوی صدر الدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه ممنوع التدریس شده بود.
دفاع از عقلانیت، در دفاع از سیاست، نقد مبانی فکر سیاسی و در شعله‌های آب (رمان درباره جنگ) از آثار مردیها است.

بیان دیدگاه

دسته Uncategorized

احمدی نژاد

امروز در جلسه حیات دولت در حضور تعداد زیادی از خبرنگاران احمدی نژاد گفت

اگر ملت شهیدپرور ایران بخواهند حاضرم اعلام برکناری کنم تا آقای موسوی رئیس جمهور شود.

بیان دیدگاه

دسته Uncategorized

رکسانا صابری خاطراتش را در «بین دو جهان» نوشت

یک سال پس از خروج از ایران، رکسانا صابری کتاب خاطرات‌اش را منتشر کرد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از رادیو عمومی آمریکا «ان.پی.آر.»، رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی-آمریکایی که سال گذشته سوژه اخبار نوروزی بود، یک سال پس از آزادی از زندان و خروج از ایران، کتاب خاطرات خود را با عنوان «بین دو جهان: زندگی و اسارت در ایران» منتشر کرد.

صابری در مصاحبه با «ان.پی.آر.» اظهار داشت «آنها مدام می‌گفتند همکاری کن، و اگر همکاری نکنی مجبوریم تو را به اوین بازگردانیم».

صابری مدعی شد «بعدتر فهمیدم که تعریف آنها از همکاری این است که من اعتراف کنم جاسوس آمریکا هستم، بویژه آنها ادعا می‌کردند کتابی که درباره جامعه ایرانی می‌نوشتم، پوششی برای جاسوسی به نفع آمریکا است».

او در این مصاحبه گفت «من هیچ سند طبقه‌بندی شده‌ای نداشتم. من مقاله‌ای پژوهشی داشتم که اطلاعات آشکار و علنی بود».

رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی-آمریکایی در بهمن ماه ۱۳۸۷ به اتهام فعالیت رسانه‌ای بدون مجوز در تهران دستگیر شد. اتهام او در اواسط فروردین ماه ۱۳۸۸ جاسوسی اعلام و در اواخر فروردین ۱۳۸۸ به ۸ سال زندان محکوم شد.

در اردیبهشت ماه و یک روز پس از برگزاری دادگاه تجدید نظر، مجازات صابری به 2 سال حبس تعلیقی کاهش یافت و در همان روز از زندان آزاد گردید. رکسانا صابری، پس از آزادی از زندان اوین، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸، به همراه پدر و مادرش، تهران را به مقصد وین در کشور اتریش ترک کرد.

۱ دیدگاه

دسته Uncategorized

تصویر اجساد عاملان بمب گذار در متروی مسکو

عاملان حمله انتحاری متروی مسکو دو زن بودند که جلیقه های انفجاری به تن داشته اند.

بیان دیدگاه

دسته Uncategorized

به بسیجیه میگن باباتو دوست داری یا مامانتو میگه مامانتو

به بسیجیه میگن باباتو دوست داری یا مامانتو میگه مامانتو

بیان دیدگاه

دسته Uncategorized